Kinh Tiểu Bộ

Chương 12 – Phẩm MườI Hai Bài Kệ

464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kùnala (Tiền thân Culla – Kanàla) Chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Kunàla, số 536, tập VII. -ooOoo- 465. Chuyện Sàla, Cổ Thụ Cát Tường (Tiền thân Bhadda-Sàla) Ngài là ai đứng giữa không gian.., Chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về

Chương 13 – Phẩm Mười ba bài kệ

474. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba) Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai.., Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). Đề-bà-đạt-đa không thừa nhận bậc Đạo Sư của mình và bảo: – Chính ta sẽ là bậc Chánh đẳng giác và Sa-môn Gotama không phải là

Chương 14 – Tạp phẩm

484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra) Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay.., Chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tiền thân Sàma (số 540, tập VII). Lúc ấy, bậc Đạo sư cho

Chương 15 – Phẩm Hai Mươi Bài Kệ

497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga) Lão từ đâu đến, đắp y dơ….. Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena. Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvàja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh cơn nóng ban ngày trong vườn

Chương 16 – Phẩm 30 Bài Kệ

511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda) Vì cớ sao ngài ở bến sông…, Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên hay Thắng Lâm) về việc hành trì ngày trai giới (uposatha: Bố-tát giới hay bát quan trai giới) Một ngày nọ, một số nam nữ

Chương 16 – Phẩm 30 Bài Kệ (tt)

515. Chuyện nam tử Sambhava (Tiền thân Sambhava) Trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương.., Trong lúc trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự Viên mãn của Trí tuệ Tối thắng. Các chi tiết đưa đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong

Kinh Tiểu Bộ – Tập IX – Mục Lục

Chương 17 – PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ
521. CHUYỆN BA CON CHIM (Tiền thân Tesakuna)
522. CHUYỆN ĐẠI NHÂN THIỆN XẠ SARABHANGA(Tiền thân Sarabhanga)

Chương 17 – Phẩm Bốn Mười Bài Kệ

Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna) Điều này cha muốn hỏi Ves-san … Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc giáo giới vua Kosala.

Chương 18 – Phẩm Năm Mươi Bài Kệ

Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà) Nhìn kia! Mặt đất cháy khô cằn… Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về việc một Tỳ kheo bị người vợ của thời kỳ phóng dật cũ cám dỗ.

Chương 19 – Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ

529. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka) Một ngàn đồng trẫm tặng cho người …, Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể lại trong lúc Ngài ngụ tại Kỳ Viên, về Đại Sự Xuất thế viên mãn của Ngài. Vào dịp này, bậc Chánh Giác ngồi ở Chánh pháp đường giữa các Tỷ-kheo trong

Page 11 of 13
1 9 10 11 12 13