Kinh Tiểu Bộ

Chương 22 – Đại Phẩm (tt08)

547. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA (Tiền thân Vessantara)