Kinh Tiểu Bộ

Chương 20 – Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ

Chuyện Đại Đế Kusa (Tiền thân Kusa): Quốc độ này hoan lạc ngập tràn… Đây là câu chuyện bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một Tỷ-kheo thối thất

Chương 21 – Phẩm Tám Mươi Bài Kệ

Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa) Bầy chim không để ý gì ta… Đây là chuyện do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về cách Tôn giả Ànanda đã hy sinh tính mạng.

Chương 22 – Đại Phẩm

Một ngày nọ, các Tỷ-kheo ngồi tại Chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo

Chương 22 – Đại Phẩm (tt)

540. CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA (Tiền thân Sàma)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt02)

541. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI (Tiền thân Nimi)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt03)

542. CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA (Tiền thân Khandahàla)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt04)

543. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ BHÙRIDATTA (Tiền thân Bhùridatta)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt05)

544. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ MAHÀNÀRADA-KASSAPA (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt06)

545. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ VÔ SONG (Tiền thân Vidhurapandita)

Chương 22 – Đại Phẩm (tt07)

546. CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI (Tiền thân Mahà-Ummagga)

Page 12 of 13
1 10 11 12 13